Tên dự án: Nhà máy Vinfast

Khởi công: Đang triển khai

Địa điểm: Hải Phòng

Nhà máy Vinfast