Tên dự án: Kho lạnh dự án Lotte Tây Hồ

Khởi công: Vách panel kho lạnh

Địa điểm: Việt Nam

Kho lạnh dự án Lotte Tây Hồ