Tên dự án: Nhà máy dược phẩm Hà Tây

Khởi công: Đã hoàn thành

Địa điểm: KCN Cao - Hòa Lạc

Nhà máy dược phẩm Hà Tây