Tên dự án: Nhà máy U-Tech Việt Nam

Khởi công: Hoàn thành

Địa điểm: KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Nhà máy U-Tech Việt Nam